نویسنده: دکتر سیدمجتبی سجادی
تعداد عنوان ها: 1
ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد 3845
ویلیام بی. لی؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ نرگس صادقی گنجه
450,000 382,500