نویسنده: دکتر کمال سخدری
تعداد عنوان ها: 2
روش نوآور: دمیدن روح نوپای ناب به سازمان شما 4111
ناتان فور؛ جف دایر؛ دکتر کمال سخدری؛ هومن فروزانفر
290,000