نویسنده: علی رضایار
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های پیش‌بینی در مدیریت تولید و عملیات 3947
دکتر احمد جعفرنژاد ؛ علی رضایار
380,000