نویسنده: دکتر علی محقر
تعداد عنوان ها: 2
شبیه‌سازی زنجیرة تأمین رویکرد پویایی سیستم‌ها برای بهبود عملکرد 3846
فرانسیسکو کامپووزانو؛ خوسفا موولا؛ دکتر علی محقر؛ سارا آریائی؛ احسان خان‌محمدی
120,000 102,000
مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات 3599
دکتر علی محقر؛ دکتر محمدحسن ملکی
200,000 170,000