نویسنده: دکتر علی داوری
تعداد عنوان ها: 1
سیاستگذاری توسعه کارآفرینی ؛ نظریه‌ها و تجارب کشورها 3982
دکتر علی داوری؛ آقای ابراهیم جعفری
370,000 314,500