نویسنده: دکتر محمد طهمورث
تعداد عنوان ها: 1
ترسیب و ذخیره کربن در زیست‌بوم‌های خشک و بیابانی 3848
دکتر محمد جعفری؛ دکتر حسین آذرنیوند؛ دکتر محمد طهمورث؛ دکتر نصرت ا.. ضرغام
450,000 382,500