نویسنده: پرویز ایران‌نژاد
تعداد عنوان ها: 1
فیزیک و مدل‌سازی فرسایش بادی 3806
یاپینگ شائو؛ پرویز ایران‌نژاد
400,000 340,000