نویسنده: دکتر سوگند قاسم زاده
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای گام به گام مداخلات خانواده‌محور در توانمندسازی کودکان با نشانگان داون 4091
دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر سوگند قاسم زاده؛ نسرین ابراهیمی
300,000