نویسنده: دکتر بهروز زارعی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت فرایند: نگرشی نو به سازمان 3969
دکتر بهروز زارعی؛ آقای سیدرضا جلالی
360,000 306,000