نویسنده: دکتر رضا معالی امیری
تعداد عنوان ها: 1
جنبه‌های مولکولی تنش‌های غیرزیستی در گیاهان 3782
ر. ک. گار؛ پ. شارما؛ دکتر رضا معالی امیری؛ مهندس محمد سبزه‌زاری
280,000