نویسنده: دکتر حمیدرضا جعفری
تعداد عنوان ها: 3
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3382
پال بولستاد؛ دکتر حمیدرضا جعفری
860,000 688,000
مدیریت سوانح 2911
کریس اسکیننر، گری مرشام؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر، گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر؛ گری مرشام؛ گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر؛ حمیدرضا جعفری؛ گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر
35,000 28,000
راهنمای مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت 4024
فرانسیس آلستون ؛ امیلی جی. میلیکین ؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ آتوسا سلیمانی؛ سعیده ناصحی
350,000 280,000