نویسنده: دکتر حمیدرضا جعفری
تعداد عنوان ها: 3
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3382
پال بولستاد؛ دکتر حمیدرضا جعفری
860,000
مدیریت سوانح 2911
کریس اسکیننر، گری مرشام؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر، گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر؛ گری مرشام؛ گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر؛ حمیدرضا جعفری؛ گری مرشام؛ حمیدرضا جعفری؛ کریس اسکیننر
35,000
مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت؛ توسعه، اجرا و تداوم یک برنامه توسعه‌یافته 4024
فرانسیس آلستون ؛ امیلی ج. میلیکین؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ خانم آتوسا سلیمانی؛ خانم سعیده ناصحی
350,000