نویسنده: دکتر علی صباغیان
تعداد عنوان ها: 2
تاریخ آسیای جنوب شرقی 4086
آرتور کوترل؛ دکتر علی صباغیان؛ نورالدین ییلاقی
470,000
فضای مجازی ( ملاحضات اخلاقی حقوقی و اجتماعی ) 3231
دکتر سعیدرضا عاملی؛ دکتر شهیدندخت خوارزمی؛ دکتر محمدجواد محمدی؛ نصرالله جهانگرد؛ محسن بازوی؛ دکتر علی صباغیان؛ رضا باقری اصل؛ دکتر فرهاد اعتمادی؛ دکتر حسن ابراهیم آبادی؛ دکتر یونس نوربخش؛ مهدی مولایی؛ دکتر یونس شکرخواه
36,000