نویسنده: آقای ابراهیم جعفری
تعداد عنوان ها: 1
سیاستگذاری توسعه کارآفرینی؛ نظریه‌ها و تجارب کشورها 3982
دکتر علی داوری؛ آقای ابراهیم جعفری
400,000