نویسنده: دکتر محمد سلطانی‌دلگشا
تعداد عنوان ها: 1
مدلسازی جریان‌های کاری 3790
دکتر محمد سلطانی‌دلگشا؛ رویا راضی‌زاده
250,000