نویسنده: دکتر سیدرضا سیدجوادین
تعداد عنوان ها: 2
رفتار مصرف‌کننده 3288
دکتر سیدرضا سیدجوادین؛ دکتر محمدرحیم اسفیدانی
320,000 272,000
مبانی مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدرضا سیدجوادین
280,000 238,000