نویسنده: دکتر سیدرضا سیدجوادین
تعداد عنوان ها: 2
مبانی مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدرضا سیدجوادین
280,000
رفتار مصرف‌کننده 3288
دکتر سیدرضا سیدجوادین؛ دکتر محمدرحیم اسفیدانی
360,000