نویسنده: دکتر مهدی قربانی
تعداد عنوان ها: 3
حکمرانی آب در مواجهه با تغییر جهانی 3981
کلودیا پال وستل؛ دکتر مهدی قربانی
400,000
سواد محیط زیستی در علم و جامعه دوره دوجلدی 4072-4073
دکتر رولاند ورنر شولتس؛ دکتر مهدی قربانی
1,700,000
شبکه‌های اجتماعی مدیریت منابع‌ طبیعی 3772
دکتر اُرین بادین؛ دکتر کریستینا پرل؛ دکتر مهدی قربانی؛ دکتر وحید جعفریان
530,000