نویسنده: دکتر طاهر روشندل اربطانی
تعداد عنوان ها: 2
سیاستگذاری رسانه‌ای 3659
دکتر طاهر روشندل اربطانی
180,000
مدیریت رسانه‌های اجتماعی 3733
دکتر طاهر روشندل اربطانی
220,000