نویسنده: دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
تعداد عنوان ها: 3
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
500,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
380,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
300,000