نویسنده: ارنست کوه- چارلز دسو
تعداد عنوان ها: 2
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
380,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
300,000