نویسنده: دکتر حسین زینالی خانقاه، رضا معالی امیری، علی حق نظری، جابر نصیری
تعداد عنوان ها: 1
انگشت‌نگاری DNA در گیاهان مبانی، روش‌ها و کاربردها 3483
کرت واتیزینگ، هیلد نایبوم، کریستن ولف، گانتر کال ؛ دکتر حسین زینالی خانقاه، رضا معالی امیری، علی حق نظری، جابر نصیری
320,000