نویسنده: دکتر محمد رئوف درویش، دکتر فاطمه درویش
تعداد عنوان ها: 1
مولکول‌های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص 3353
آندره کوله، ژان کراسو، ژان پی یر دوتاستا، لور گی ؛ دکتر محمد رئوف درویش، دکتر فاطمه درویش
120,000