نویسنده: دکتر محمدحسین امید- محسن نصرآبادی
تعداد عنوان ها: 2
انتقال رسوبات و آلودگی در آب‌های سطحی 3734
ویلبرت لیک ؛ دکتر محمدحسین امید- محسن نصرآبادی
310,000
مهندسی رسوب 3313
ویتو اِی. ونونی ؛ دکتر محمدحسین امید- محسن نصرآبادی
240,000