نویسنده: دکتر سیدکاظم علوی‌پناه
تعداد عنوان ها: 2
سنجش از دور پوشش گیاهی (جلد اول) 3780
هملین جونز؛ روبین وان؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه ؛ اسماعیل تاریک؛ فتاح حاتمی‌مسکونی
270,000