نویسنده: دکتر حسین درگاهی
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آزمایشگاه بالینی 2609
دکتر حسین درگاهی؛ دکتر مصطفی رضائیان
38,000 30,400
استانداردهای بیمارستان 2724
حسین درگاهی
140,000 112,000