نویسنده: دکتر مجید کریم‌پور ریحان
تعداد عنوان ها: 2
بیابان‌زایی و تخریب زمین 3785
دکتر مجید کریم‌پور ریحان ؛ مهندس فاطمه نقی‌زاده اصل
150,000
طبیعت‌گردی؛ بوم‌شناسی، اثرات، مدیریت 3688
دیوید نیوسام- سوزان. ای. مور- راس. کی. داولینگ ؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان
320,000