نویسنده: دکتر مجید کریم‌پور ریحان
تعداد عنوان ها: 1
بیابان‌زایی و تخریب زمین 3785
دکتر مجید کریم‌پور ریحان ؛ مهندس فاطمه نقی‌زاده اصل
150,000