نویسنده: دکتر عباس مصلی‌نژاد
تعداد عنوان ها: 4
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
240,000 216,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
200,000 180,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
300,000 270,000
نهادگرایی و جهانی شدن 3530
دکتر عباس مصلی‌نژاد
220,000 198,000