نویسنده: دکتر عباس مصلی‌نژاد
تعداد عنوان ها: 4
نهادگرایی و جهانی شدن 3530
دکتر عباس مصلی‌نژاد
280,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
390,000