نویسنده: دکتر علیرضا طالعی
تعداد عنوان ها: 3
روش تحقیق ژنتیک کمی 2622
اس ب باسو؛ علیرضا طالعی
18,500
مفاهیم و کاربردهای آمار 2584
دکتر علیرضا طالعی
74,000
تجزیه‌های آماری چندمتغیره 4089
دکتر علیرضا طالعی
380,000